ពិធីសម្ភោពការិយាល័យសហគមន៍កសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍បៃតងមានទីតាំងនៅភូមិ ព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង

នៅថ្ងៃទី 7 /12/22

ពិធីសម្ភោពការិយាល័យសហគមន៍កសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍បៃតងមានទីតាំងនៅភូមិ ព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ដែលមាន ការចូលរួម ពីអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន និង សគមាគម Brahma Kesa ប្រទេសបារាំង រៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត។
The soft opening ceremony of the Office of the Apiwat Baitong Agricultural Cooperative in Prey Svay Village, Reang Kesei Commune, Sangke District, Battambang Province, with the participation of the local authorities, Brahma Kesa (French NGO) and organized by Sustainable Soil for Life Association.