ការចែកលិខិតបញ្ចាក់ការសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការអនុវត្តផ្ទាល់ នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការផលិតជីធម្មជាតិ

នៅថ្ងៃទី 29/12/22

ការចែកលិខិតបញ្ចាក់ការសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការអនុវត្តផ្ទាល់
នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការផលិតជីធម្មជាតិ(អេសប៊ីអិន បូកាឈិក អីអឹម) និងការពង្រើកពូជដំណាំ ដែលបានការរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដោយBrahma Kesa & DanChurchAid Cambodia
Distribution of certificates of study to students who have attended the training and practical training
on Natural Fertilizer Production (SBN, Bokashi, EM) and Plant Propagation Organized by Sustainable Soil for Life Association.
[WD_Button id=6622]