05/08/2021​ សកម្មភាព​ពិធីប្រគល់ស្បៀងអាហារ ដល់ប្រជាជនដែលជួបការលំបាកដោយសារការបិតខ្ទប់ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

05/08/2021​ សកម្មភាព​ពិធីប្រគល់ស្បៀងអាហារ ដល់ប្រជាជនដែលជួបការលំបាកដោយសារការបិតខ្ទប់ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង នេះជាការចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកនិងជាការជួយសម្រាលទុក្ខធុរៈគ្នា រៀបចំដោយ #ដីដើម្បីជីវិត និងឧបត្ថម្ភដោយ #ល្អីបៃតង និង​ #ក្រុងកសិដ្ឋាន