សិស្សានុសិស្សមកពី វិទ្យាល័យវិជ្ជាជីវៈកសិកម្ម Mirande ខេត្ត Occitanie ប្រទេសបារាំង បានចុះមកទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ជាមួយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត
នៅថ្ងៃទី​ 09/02/2024
សិស្សានុសិស្សមកពី វិទ្យាល័យវិជ្ជាជីវៈកសិកម្ម Mirande ខេត្ត Occitanie ប្រទេសបារាំង បានចុះមកទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ជាមួយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត អំពីការ កសិកម្ម អរកូឡូស៊ី ដូចជា ការផលិតជី ការដាំដំណាំ ការចឹញ្ចឹមឃ្មុំ ការចឹញ្ចឹមគោ ការបណ្តុះផ្សិតជាដើម។
Students from Mirande Agricultural Vocational High School in Occitanie, France was visited and learn with Sustainable Soil for Life Association (SSLA) on ecological agriculture, such as compost fertilizer production, vegetable planting, beekeeping, Cattle Livestock Farm, mushroom growing etc.