សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប បានដាំដុះបន្លែសរីរាង្គ
នៅថ្ងៃទី 03/06/2024
សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប បានដាំដុះបន្លែសរីរាង្គ ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត។
Students activities at BAYON AGROECOLOGY SCHOOL in Siem Reap Province involve teaching and demonstrating Organic vegetable cultivation, under the guidance by the Sustainable Soil for Life Association Team.