សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត សហការគ្នា
នៅថ្ងៃទី​ 10/06/2024
សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត សហការគ្នាបានយ៉ាងល្អក្នុងការធ្វេីបង្គងឃ្មុំសប្បនិមិ្មត។
The students of Bayon Agroecology School in Siem Reap have demonstrated their skills under the guidance of the Sustainable Soil for Life Association Team and worked together perfectly to set up the beehive.