សិស្សសិក្សានុសិស្សមកពីប្រទេសដាណាម៉ាកបានមកសិក្សាពីដំណើរនៃការផលិតផ្សិត

នៅថ្ងៃទី08/11/23

សិស្សសិក្សានុសិស្សមកពីប្រទេសដាណាម៉ាកបានមកសិក្សាពីដំណើរនៃការផលិតផ្សិត និងការផលិតចំណីមាន់ជាមួយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត។

Denmark students have learned through the process of the mushroom production and production of the chicken feed with the Association for Sustainable Soil for Life Association (SSLA).