សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានជួយរៀបចំពិធីមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ
នៅថ្ងែទី 02/15/23
សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានជួយរៀបចំពិធីមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍បៃតង ឃុំរាំងកេសី ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និងរៀបចំផែនការក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្តទៀត។
ឧបត្ថមដោយៈ Brahma Kesa និង DanChurchAid Cambodia
Sustainable Soil for Life Association helped organize the General Assembly on 2022 of the Apiwat Baitong Agricultural Cooperative at Prey Svay Village, Reang Kesei Commune, Sangke District, Battambang Province to summarize the results of the annual report and plan for the further development of the community.