សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត បានចែកគ្រាប់ពូជបន្លែដល់កសិករចំនួន 50គ្រួសារ

នៅថ្ងៃទី 10/07/23

សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត បានចែកគ្រាប់ពូជបន្លែដល់កសិករចំនួន 50គ្រួសារ ដើម្បីធ្វើការដាំដុះ និងការពន្យល់ណែនាំអំពីបច្ចេកទេសផ្សេងៗក្នុងការដាំដុះនៅរដូវស្សារ។
Sustainable Soil of Life Association has distributes the vegetable seeds to farmers 50 families for cultivation and introduction to various techniques for growing in the rainy season