សកម្មភាពសិស្សានុសិស្ស មកពីប្រទេសដាយណាម៉ាក់ លាបថ្នាំពណ៌បណ្ណាល័យ

នៅថ្ងែទី03/13/23

សកម្មភាពសិស្សានុសិស្ស មកពីប្រទេសដាយណាម៉ាក់ លាបថ្នាំពណ៌បណ្ណាល័យនៅសាលបឋមសិក្សាទួលល្វៀង ខេត្តបាត់ដំបង។
Activities of Students from Denmark Country painting the librury at Tuol Lveang Primary School, Battambang Province