លទ្ធផលជោគជ័យអំពីការពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តការដាំដុះបន្លែសរីរាង្គក្នុងផ្ទះសំណាញ់

នៅថ្ងៃទី 27/10/23

លទ្ធផលជោគជ័យអំពីការពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តការដាំដុះបន្លែសរីរាង្គក្នុងផ្ទះសំណាញ់ ដោយក្រុមយុវជនកសិកម្មរបស់សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត។ ការពិសោធន៍នេះ ក្នុងគោលបំណងជំរុញការផលិតបន្លែប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងនិរន្តរភាពសម្រាប់សហគមន៍ ដោយមិនមានការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិត។
Agro Eco Youth group of Sustainable Soil for Life Association (SSLA) successfully experiments with organic vegetable cultivation in net houses. This endeavor aimed to reduce reliance on chemical fertilizers and pesticides, fostering the production of safe and wholesome food for the community.