បាយ័នកសិកម្មអេសកម្មភាពសិស្សានុសិស្សនៃសាលាកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប
នៅថ្ងៃទី​ 18/05/24
បាយ័នកសិកម្មអេសកម្មភាពសិស្សានុសិស្សនៃសាលាកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប បានអនុវត្តការការធ្វើកំប៉ុស ដើម្បីផលិតផ្សិតអំបោះ ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត។
Activities at BAYON AGROECOLOGY SCHOOL in Siem Reap Province involve teaching and demonstrating composting techniques for cultivating oyster mushrooms, under the guidance of the Working Group of the Sustainable Soil for Life Association.