នៅថ្ងៃទី30/06/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ជំនួយ

នៅថ្ងៃទី30/06/22  សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ជំនួយ Brahma Kesa និងការបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ និងគោលបំណងនៅថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្លួន