នៅថ្ងៃទី29/08/22  កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារមូលដ្ឋានដែលមានចូលរួមពីប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និង មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្

នៅថ្ងៃទី29/08/22  កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារមូលដ្ឋានដែលមានចូលរួមពីប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និង មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម នៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តបាត់ដំបង សម្របសម្រួលដោយ DanChurchAid Cambodia (DCA) រៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត (SSLA)។

Consultative meeting on understanding and roadmap local food system and agroecology initiatives with the Chief Agricultural Extension Officer and the Agricultural Cooperative Development Officer from Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (PDAFF) of Battambang Province, facilitated by DanChurchAid Cambodia (DCA) and organized by Sustainable Soil for Life Association.