នៅថ្ងៃទី29/07/22 ក្រុមស្ម័គ្រចិត្តបារាំងបានបង្ហាត់បង្រៀនអប់រំកាយ(PE)ដល់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្វាយ

នៅថ្ងៃទី29/07/22 ក្រុមស្ម័គ្រចិត្តបារាំងបានបង្ហាត់បង្រៀនអប់រំកាយ(PE)ដល់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្វាយដែលចូលរួមដោយសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូសុី និងកែច្នៃអាហាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មអេកូឡូសុី ឧបត្ថម្ភដោយ Brahma Kesa និងរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត

Activities of a group of French student volunteers and the students of Food Processing and Agroecology were teaching PE to students at Reang Kesei Secondary School in Reang Kesei Commune, Sangke District, Battambang Province. The project is being sponsored by Brahma Kesa which was organized by the Sustainable Soil for Life Association.