នៅថ្ងៃទី21/07/22 ការលាយដីដើម្បីបណ្តុះកូនឈើអោយបានល្អ សម្រាប់ទីតាំងបណ្តុះកូនឈើ

នៅថ្ងៃទី21/07/22 ការលាយដីដើម្បីបណ្តុះកូនឈើអោយបានល្អ សម្រាប់ទីតាំងបណ្តុះកូនឈើ ដែលរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងឧបត្ថម្ភដោយDanchurchaid Cambodia& Brahma Kesa

Soil Mixing for Good Nursery for Nursery Sites Organized by Sustainable Soil for Life Sponsored by Danchurchaid Cambodia & Brahma Kesa.