នៅថ្ងៃទី18/07/22 ទីតាំងបណ្ដុះកូនឈើសហគមន៍ ដែលមានទីតាំងនៅភូមិអូតាគាំ២ សង្កាត់ទួលតាឯក ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំង

នៅថ្ងៃទី18/07/22 ទីតាំងបណ្ដុះកូនឈើសហគមន៍ ដែលមានទីតាំងនៅភូមិអូតាគាំ២ សង្កាត់ទួលតាឯក ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំង ដែលរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងឧបត្ថម្ភដោយDanchurchaid Cambodia

Community Nursery located in O Ta Kam II Village, Toul Ta Ek Commune, Battambang District, Battambang Province, organized by Sustainable Soil for Life Association and sponsored by Danchurchaid Cambodia