នៅថ្ងៃទី15/07/22 ការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារមូលដ្ឋាន

នៅថ្ងៃទី15/07/22 ការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារមូលដ្ឋាន ដើម្បីការងារប្រតិបត្តិការ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាកសិករ ទីផ្សារកសិកម្មមូលដ្ឋាន និងសកម្មភាពគម្រោងបច្ចុប្បន្ន ដែលមានការចូលរួមប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ក្រុងបាត់ដំបង ប្រធានការិយាល័យ កសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ស្រុកបាណន់ និងអនុប្រធានការិយាល័យ កសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ស្រុកសង្កែ ជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបច្ចេកទេសអង្គការ Danchurchaid Cambodia និងសមាគមនិរន្តរភាពដើម្បីជីវិត។

Consultation meeting on the development of local food system for operation, the economic situation of farmers, local agricultural market, and current project activities with the participation of the Director of the Office of Economy and Community Development, Battambang Municipality, the Director of Agriculture, Natural Resources and Environment, Banan District and the Deputy Director Agriculture, Natural Resources and Environment, Sangke District, with technical advisors, Danchurchaid Cambodia and the Sustainability Soil for Life Association.