នៅថ្ងៃទី14/01/22 សកម្មភាពការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីសិក្សាជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ

នៅថ្ងៃទី14/01/22 សកម្មភាពការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីសិក្សាជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ ដល់កសិករនៅភូមិព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង