នៅថ្ងៃទី13/07/22 សិក្ខាសាលាចែករំលែកស្តីពី៖ ” ការធ្វើទីផ្សារតាមគោលការណ៍ក្សេត្របរិស្ថាន ” 

នៅថ្ងៃទី13/07/22 សិក្ខាសាលាចែករំលែកស្តីពី៖ ” ការធ្វើទីផ្សារតាមគោលការណ៍ក្សេត្របរិស្ថាន ”  ឧបត្ថម្ភដោយ អង្គការ Danchurchaid Cambodia & DANIDA និងរៀបចំដោយ​ សមាគម​និរន្ត​ភាព​ដីដើម្បីជីវិត​

Farmer-to-farmer Experience Sharing Workshop on “Agroecology Markets and Food Sovereignty”  Sponsored by Danchurchaid Cambodia and DANIDA and facilitated by Sustainable Soil for Life Association.