នៅថ្ងៃទី11/02/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សសិក្សាទៅលើជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ

នៅថ្ងៃទី11/02/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សសិក្សាទៅលើជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ដែលរៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត និងដៃគូសហការជាមួយផ្ទះទឹកដូង ឧបត្ថមដោយ Brahma Kesa