នៅថ្ងៃទី10/08/22  ការអនុវត្តផ្ទាល់អំពីការផលិតជីកំប៉ុស្តគោក របស់សិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ

នៅថ្ងៃទី10/08/22  ការអនុវត្តផ្ទាល់អំពីការផលិតជីកំប៉ុស្តគោក របស់សិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ដែលរៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត និង ឧបត្ថម្ភដោយ Danchurchaid Cambodia & Brahma Kesa

Students’ activities practicing compost production of the Food Processing and Agroecology Training Program of Vocational and Technical Training Center were supported by Danchurchaid Cambodia and Brahma Kesa and organized by Sustainable Soil For Life Association.