នៅថ្ងៃទី03/03/22 សកម្មភាពនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើ ការផលិតទឹកម្ទេស និងទឹកប៉េងប៉ោះរបស់សិស្សានុសិស្ស

នៅថ្ងៃទី03/03/22 សកម្មភាពនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើ ការផលិតទឹកម្ទេស និងទឹកប៉េងប៉ោះរបស់សិស្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សាទៅលើជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ដែលរៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត នៅទីតាំងសិប្បកម្មបណ្តូលចិត្ត ដែលទទួលបានការគាំទ្រដោយអង្គការ Brahma Kesa។