នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានចូលរួមតាំងពិពណ៍នៅសួននាគពន្ធ័ ខេត្តបាត់ដំបង

នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានចូលរួមតាំងពិពណ៍នៅសួននាគពន្ធ័ ខេត្តបាត់ដំបង នៅក្រោមប្រធានបទ “ ពិពណ៍ផ្សារណាត់បន្លែសុវត្តិភាព និង ផលិតផលសុវត្តិភាព “