នៅថ្ងែទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ សិស្សានុសិស្សសាលាកសិកម្មបាយ័នខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំដោយក្រុមការងារដីដេីម្បីជីរិត បានអនុវត្តសាងសង់រោងបណ្តុះកូនឈើ
នៅថ្ងែទី03/07/2024
នៅថ្ងែទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ សិស្សានុសិស្សសាលាកសិកម្មបាយ័នខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំដោយក្រុមការងារដីដេីម្បីជីរិត បានអនុវត្តសាងសង់រោងបណ្តុះកូនឈើ និង ការលាយល្បាយដី និង កំប៉ុស ដេីម្បីបណ្ដុះកូនឈើដោយយកចិត្តទុកដាក់​ក្នុងកិច្ចការ​ ដេីម្បីពង្រឹងជំនាញ។
On 03 July 2024, the students of Bayon Agroecology School in Siem Reap, led by the SSLA team, were involved in the activities including building a basic shelter and carefully mixing soil for a plant nursery​ to strengthen their skills.