នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ សមាគមនិរន្ដរភាពដីដើម្បីជីវិត (SSLA) និងបណ្ដាញកសិអេកូឡូស៊ី កម្ពុជា (ALiSEA) ដែលមានការចូលរួមពីអង្គការ Gret បានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក
នៅថ្ងៃទី 06/07/2024
នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ សមាគមនិរន្ដរភាពដីដើម្បីជីវិត (SSLA) និងបណ្ដាញកសិអេកូឡូស៊ី កម្ពុជា (ALiSEA) ដែលមានការចូលរួមពីអង្គការ Gret បានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកទៅលើ ការអនុវត្តកសិអេកូឡូស៊ីនៅ ពីរទីតាំងក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន ២១នាក់ មកពី ១៧ ស្ថាប័ន បានចុះឈ្វែងយល់ និងចំណេះដឹងការអនុវត្តកសិអេកូឡូស៊ី។
កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងដើម្បី បង្កើនការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ និងការអនុវត្តកសិអេកូឡូស៊ីដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុងទិសដៅជួយជំរុញការផ្សព្វផ្សាយពីការអនុវត្តកសិអេកូឡូស៊ី ដល់កសិករ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយ។
On July 6, 2024, the Sustainable Soil for Life Association (SSLA), Agroecology Learning Alliance (ALiSEA), and Gret organization organized a field trip event for local journalists to learn about practical agroecology that included two locations in Battambang. There were a total of 21 journalists from 21 different institutions attended the event to gain an understanding and related knowledge about practical agroecology. The purpose of the events is to enhance journalists’ understanding of agroecology principles and practices, as well as to promote practical agroecology among farmers and related networks more broadly.