ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានធ្វេីការបណ្តុះបណ្តាលសមាជិកសហគមន៍ និង ប្រធានសហគមន៍ របស់អង្គការ (FNN)
នៅថ្ងៃទី​​​​ 28/06/2024
ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានធ្វេីការបណ្តុះបណ្តាលសមាជិកសហគមន៍ និង ប្រធានសហគមន៍ របស់អង្គការ (FNN) ក្រោមប្រធានបទ “ការអនុវត្តកសិអេកូឡូស៊ី ” នៅស្រុកស្រីស្នម ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីយកចំណេះដឹងនេះសម្រាប់ធ្វេីការចែករំលែកបន្តទៅដល់សមាជិកសហគមន៍ផ្សេងៗទៀត។
SSLA team delivered an impactful learning session on “agroecology practices” for agriculture cooperative (AC) members of the FNN organization at Srey Snom district in Seim Reap Province. The SSLA team is fully committed to sharing this valuable knowledge with other AC members in order to encourage a wider adoption of agroecology in the region.