ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានបណ្តុះបណ្តាលដល់ សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប អំពីការផលិតម្សៅល្មៀត ម្សៅខ្ញី
នៅថ្ងៃទី 13/06/2024
ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានបណ្តុះបណ្តាលដល់ សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប អំពីការផលិតម្សៅល្មៀត ម្សៅខ្ញី ដែលជាមុខវិជ្ជាមួយក្នុងជំនាញកែឆ្នៃអាហារ។
SSLA team has been leading a group of students at BAYON AGROECOLOGY school in Siem Reap Province involved in producing natural ginger and turmeric powder activities, which is one of the subjects in food processing skills.