ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប អំពីការផលិតប្រេងដូង
នៅថ្ងៃទី 07/06/2024
ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សនៃសាលាបាយ័នកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ខេត្តសៀមរាប អំពីការផលិតប្រេងដូង ដោយមិនប្រើប្រាស់កំដៅ។
ប្រេងដូងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ថែរសុខភាព ស្បែក សក់ និងការពារពីជំងឺបេះដូង និង សម្ពាធឈាម ជាដើម។
The Sustainable Soil for Life Association has been leading a group of students at the BAYON AGROECOLOGY SCHOOL in Siem Reap Province, focused on producing coconut activity oil without using heat.
Coconut oil offers significant benefits, including supporting health, skin, and hair, as well as protecting against heart disease and high blood pressure.