ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត កំពុងធ្វើការសហការជាមួយអង្គការបាយ័នលើការពិសោធន៍ កែច្នៃអាហារនៅសាលាកសិអេកូឡូស៊ីបាយ័ន

នៅថ្ងៃទី 29/02/2024

ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត កំពុងធ្វើការសហការជាមួយអង្គការបាយ័នលើការពិសោធន៍ កែច្នៃអាហារនៅសាលាកសិអេកូឡូស៊ីបាយ័ន ខេត្តសៀមរាប ។  

ក្រុមការងារធ្វើការកែច្នែផ្លែស្វាយទៅជាផលិតផលផ្សេងៗ ដូចជា ស្រាផ្លែស្វាយ ស្វាយសំងួត ស្វាយត្រាំ ជ្រក់ស្វាយសំងួត ជាដើម……។

SSLA team is collaborating with BED to conduct exciting trials on food development at Bayon Agroecology School in Siem Reap! We’re exploring ways to transform mangoes into a variety of delicious products, including fruit wine, dried slices, soaked treats, pickles, and more.