ក្រុមការងារដីដេីម្បីជីវិតបានបណ្ដុះបណ្ដាលការសិក្សា និង ជំនាញ យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ប្រជាកសិករមកពីភូមិរុនតាឯក ខេត្តសៀមរាប អំពីបច្ចេកទេសផលិតជី
នៅថ្ងៃទី​ 02/07/2024
ក្រុមការងារដីដេីម្បីជីវិតបានបណ្ដុះបណ្ដាលការសិក្សា និង ជំនាញ យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ប្រជាកសិករមកពីភូមិរុនតាឯក ខេត្តសៀមរាប អំពីបច្ចេកទេសផលិតជី ការលាយដីដាំដំណាំលើរាន និងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់។ សកម្មភាពនេះជាចំណេះដឹងមួយ យ៉ាងសំខាន់ដែលក្រុមការងារ អាចជួយជំរុញសម្ថភាព លទ្ធភាព និង ផលិតភាពដល់កសិករបន្ថែមអោយកាន់តែល្អប្រសេីរ។
The Sustainable Soil for Life Association recently hosted a lecture for farmers from Run Ta Aek Village, Siem Reap. The lecture covered technical aspects of fertilizer production, soil mixing for planting, and chicken feeding. The teamwork has provided beneficial knowledge that will help improve farmers’ abilities, potential, and productivity.