ក្រុមការងារដីដេីម្បីជីវិតបាន​សហការជាមួយក្រុមការងារកសិកម្មវ័យឆ្លាត បានបណ្តុះបណ្តាលកសិករ​​ ​ អំពីប្រធានបទ​ “ដំណាំគម្របដី “​ ដេីម្បីលេីកកម្ពស់ប្រព័ន្ធកសិកម្មអេកូឡូស៊ី
នៅថ្ងៃទី 05/07 2024
ក្រុមការងារដីដេីម្បីជីវិតបាន​សហការជាមួយក្រុមការងារកសិកម្មវ័យឆ្លាត បានបណ្តុះបណ្តាលកសិករ​​ ​ អំពីប្រធានបទ​ “ដំណាំគម្របដី “​ ដេីម្បីលេីកកម្ពស់ប្រព័ន្ធកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ដោយបង្កេីន​ជីជាតិដី​ ការកែប្រែដី កាត់បន្ថយចំណាយដេីម​ និង បង្កេីនការផលិតកម្ម​​ ឱ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់​ និងដេីម្បីជាបទពិសោធន៍ចែករំលែកចំណេះដឺងដល់កសិករដ៏ទៃទៀត ។
The Sustainable Soil for Life association teams have cooperated with the Smart Agro team to train the farmers effectively about the topic of “Covering the Crop Seeds” to encourage the agriculture agroecology system, improve soil fertility, lower production cost, and increase yield as well as an experience to share knowledge to other farmer in local.