ក្រុមការងារដីដេីម្បីជីវិតបានបណ្តុះបណ្តាលសិស្សានុសិស្សនៃសាលាកសិកម្មបាយ័ន ក្នុងការផលិតទឹកភេសជ្ជះត្រាវ ម្នាស់ ឳឡឹក និង សណ្តែកសៀងពីធម្មជាតិ

នៅថ្ងៃទី 05/07/2024

ក្រុមការងារដីដេីម្បីជីវិតបានបណ្តុះបណ្តាលសិស្សានុសិស្សនៃសាលាកសិកម្មបាយ័ន ក្នុងការផលិតទឹកភេសជ្ជះត្រាវ ម្នាស់ ឳឡឹក និង សណ្តែកសៀងពីធម្មជាតិ។សកម្មភាពនេះមានតម្លៃអាចជួយពង្រឹងសម្ថភាពរបស់សិស្ស និង រួមចំណែកនិរន្តន៍ភាពនៃកសិកម្មនៅក្នុងស្រុក។

The Sustainable Soil for Life Association has been providing training classes to students from the Bayon Agroecology School in Siem Reap Province to produce taro, pineapple, and soybean juices. This valuable action helps to enhance their skills and supports the sustainability of agriculture in the region.