ការផលិតថ្នាំពុលធម្មជាតិ (BIOPESTICIDES)

នៅថ្ងែទី 04/03/23

ការផលិតថ្នាំពុលធម្មជាតិ (BIOPESTICIDES)
**វត្ថុធាតុដើម
– ស្លឹកស្ដៅ/ ស្លឹកទៀប/ស្លឹក និងដើមបណ្ដូលពេជ្យ :1Kg
– ដំឡូងមី :1kg
– មើមខ្ទឹមស :0.5kg
– រំដេង :0.5kg
– រមៀត :0.5kg
– ម្ទេស :300g
– គ្រាប់ស្លែង :200g
– ថ្នាំជក់ :200g
– ស្រាស :2លិត្រ
– ស្ករត្នោត :1kg
***អត្ថប្រយោជន៍
– មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងការការពារ កំចាត់សត្វល្អិត និងជំងឺដែលជាមធ្យោបាយចុងក្រោយ
– កាត់បន្ថយការចំណាយទុនរបស់កសិករ
– អាចស្វែងរកនូវវត្ថុធាតុដើម ក្នុងស្រុកដែលមាន ឬក្នុងចំការរបស់កសិករ
– អាចប្រើបានច្រើនប្រភេទ ដោយសារតែ វត្ថុធាតុផ្សំមានសមត្ថភាពក្នុងការ បណ្ដេញ សម្លាប់សត្វល្អិត និងការពាជំងឺ
– ថ្នាំពុលធម្មជាតិនេះមិនមានផលប៉ះដល់មនុស្ស សត្វ និងបរិស្ថាននោះទេដោយសារវាមានជិតពុលតិច។
=> BIOPESTICIDES MAKING
**Raw materials
1. Neem leaves/custard apple leaves /gulancha leaves and stem: 1 kilogram
2. cassava: 1 kilogram
3. Garlic: half kilogram
4. Galangal: half kilogram
5. Turmeric: half kilogram
6. Chili: 300 grams
7. Strychnine seed: 200 grams
8. Dried tobacco: 200 grams
9. Rice/white wine: 2 liters
10. Palm sugar: 1 kilogram
**Advantage
– Are effective as preventive and curative method to control pest and disease, always used as last resort.
– Reduce farmer’s costs
– Can be produced using local materials available in the farm
– Can have multiple uses since there are many plants having properties to repel or kill pests and disease.
– It is not dangerous for human health
It is harmless to the environment since they are slightly less toxic