ការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការអនុវត្តការផលិតជីកំប៉ុសគោក និងបទពីសោធន៍ អំពីការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គ
នៅថ្ងៃ 27/05/24
ការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការអនុវត្តការផលិតជីកំប៉ុសគោក និងបទពីសោធន៍ អំពីការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គ របស់កសិករគំរូ ដល់យុវជន ភូមិអ៊ីមផេក បាត់ដំបង ដោយទទួលបានការសម្របសម្រួលលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជិវិត។
Sharing knowledge on “composting and growing organic vegetable” by Master farmers to youth of Phum Impact Battambang, facilitated by SSLA Team.