ការចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សសាលាកសិកម្មអេកូឡូស៊ីបាយន្ត នៅសហគមន៍កសិកម្ម ដារុនសាមគ្គី ក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលដឹកនាំក្រុមការងារ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត

នៅថ្ងៃទី​ 25/06/2024

ការចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សសាលាកសិកម្មអេកូឡូស៊ីបាយន្ត នៅសហគមន៍កសិកម្ម ដារុនសាមគ្គី ក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលដឹកនាំក្រុមការងារ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងសាលាកសិកម្មអេកូឡូស៊ីបាយន្ត។

The students of Bayon Agroecology School actively participated in study tour activities, which included visiting and learning at Darun Samaki Agricultural Cooperative in Siem Reap Province. The tour was led by the SSLA and BAS teams.

​​ ​​