កម្មវិធីសម្ពោធគម្រោង LAPNIR ដែលសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត ជាដៃគូរអនុវត្ត ដឹកនាំអនុវត្តអង្គការជំនួយរបស់វិហារដាណឺម៉ាក (DCA) និងបានការសហការឧបត្ថម្ភពីទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ (SDC) ជំនួយពីអៀរឡង់ (IA)

នៅថ្ងៃទី 21/05/24

កម្មវិធីសម្ពោធគម្រោង LAPNIR ដែលសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត ជាដៃគូរអនុវត្ត ដឹកនាំអនុវត្តអង្គការជំនួយរបស់វិហារដាណឺម៉ាក (DCA) និងបានការសហការឧបត្ថម្ភពីទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ (SDC) ជំនួយពីអៀរឡង់ (IA)។
គោលបំណងរបស់គម្រោងនេះគឺពង្រឹងចំនេះដឹងនិងការអនុវត្តរបស់សហគមន៍ក្នុងផ្នែកកសិកម្មឆ្លាតខាងអាកាសធាតុ (Climate Smart Agriculture) និងការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងស្រុកដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនគោលដៅដែលទទួលផលពីគម្រោង។
Led by DanChurchAid (DCA) and implemented by the Sustainable Soil for Life Association (SSLA) and other partners, the LAPNIR project is proud to announce its launch with the financial support of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and Irish Aid (IA).
This project aims to strengthen communities’ knowledge and practices on sustainable and climate-smart agriculture and protect local and natural resources to improve the livelihoods of target beneficiaries.