ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលក្រោមប្រធានបទ “ការអនុវត្តកសិអេកូឡូស៊ី ”

នៅថ្ងៃ​ 24/05/24

ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលក្រោមប្រធានបទ “ការអនុវត្តកសិអេកូឡូស៊ី ” ដល់ក្រុមការងារអង្គការសកម្មភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ (AFD) នៅខេត្តកំពងធំ សម្រាប់បង្រៀន និងចែករំលែកបន្តដល់សកគមន៍។
SSLA Team provided Training of Trainers (ToT) to the AFD team on “agroecology practices” in Kompong Thom Province.